Plaćanja školarine

Od 01.siječnja 2014. svoju školarinu možete uplaćivati na novi žiro-račun:
HR4023400091829300005
i obavezno prilikom plaćanja navesti poziv na broj:
64 (model) 7730-28926- (OIB osobe sa kojim je zaključen ugovor)
NAPOMENA: za uplate u FINI Novska nema provizije.

admin Author