Pravo na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

OBVEZE TIJELA JAVNE VLASTI

Sva tijela javne vlasti prema Zakonu imaju određene obveze. One se odnose na slijedeće:

Proaktivna objava informacija
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Imenovanje službenika za informiranje
Vođenje službenog upisnika o zahtjevima za pristup informacijama
Dostavljanje godišnjeg izvješća Tijela javne vlasti dužna  objavljivati određene informacije i dostavljati određene dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske.

Obveze tijela javne vlasti: objavljivati informacije

Tijela javne vlast obvezna su na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način:

 • zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada;
 • opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;
 • nacrte zakona i drugih propisa te općih akata koje donose, sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama;
 • godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;
 • podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna;
 • informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa;
 • informacije o svom unutarnjem ustrojstvu, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;
 • zapisnike i zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti;
 • informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora;
 • obavijesti o raspisanim natječajima te natječajnu dokumentaciju;
 • registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa;
 • obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje;
 • visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, prema kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
 • najčešće tražene informacije;
 • ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o drugim aktivnostima).

Nadalje, tijela javne vlasti su obvezna:

 • dostavljati određene dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske
 • osigurati javnost rada
 • imenovati službenika za informiranje te dostaviti odluku o imenovanju službenika za informiranje u Registar službenika za informiranje i upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje
 • voditi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • rješavati zahtjeve za pristup informacijama i zahtjeve za dopunu/ispravak informacije u zakonskim rokovima, kao i zahtjeve za ponovnu porabu informacija
 • surađivati s neovisnim državnim tijelom za pristup informacijama te dostaviti izvješće o provedbi Zakona opravu na pristup informacijama za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja (članak 60. Zakona).

Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo područje rada.

Također su dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske. Odredbe o savjetovanju se na odgovarajući način u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada  na način da  javnost informirati o  dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i  broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.  Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama  Zakona.

Tijela javne vlasti  su dužna odlukom odrediti  službenika za informiranje te izvijestiti Povjerenika za informiranje o odluci o određivanju službenika za informiranje u roku od mjesec dana od donošenja. U obvezi su voditi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.  Također su dužna rješavati zahtjeve za pristup informacijama, zahtjeve za dopunu/ispravak informacije te zahtjeve za ponovnu uporabu informacija. Dužna su objavljivati uvjete za ponovnu uporabu informacija.

Tijela javne vlasti imaju obvezu suradnje s Povjerenikom za informacije te dostaviti izvješće o provedbi Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja. Vezano za obvezu dostave izvješća o provedbi Zakona je člankom 60. stavkom 6. Zakona propisano da će Povjerenik izraditi obrazac izvješća iz stavka 2. navedenog članka i odrediti način dostave podataka. Povjerenica za informiranje odredila elektronički i način dostave izvješća.

Sve o pravu na pristup informacijama možete saznati na web stranici:

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE RH

OVDJE MOŽETE SAZNATI SVE O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRASCI

Zahtjev-za-pristup-informacijama

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Zalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija

Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama

Zalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija

Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama

OVDJE MOŽETE SAZNATI ŠTO JE PONOVNA UPORABA INFORMACIJA:

http://www.pristupinfo.hr/sto-je-ponovna-uporaba-informacija/

Za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Pučkom otvorenom učilištu Novska određen je Dominik Mitrović, koji će obavljati poslove službenika za informiranje.

ADRESA:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVSKA
Trg dr. Franje Tuđmana 3
44330 Novska
tel/fax. 044/ 600-500
OIB: 87624359246
info@pou-novska.hr


DOMINIK MITROVIĆ, pristup. inf.
administrator sustava, tehničar, kino,
službenik za informiranje
Ured: +385 44 600 500
dominik@pou-novska.hr


IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPP